Laat taal ontwikkelen // Gestalt taalontwikkeling // Een minder bekende weg naar taal

Algemene voorwaarden

Laat Taal Ontwikkelen – Isabel Witters
Pluisstraat 8, 2220 Heist-Goor 
info@laattaalontwikkelen.be
Ondernemingsnummer: BE 0788.220.218
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW niet toepasselijk.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Bedrijf”: Laat Taal Ontwikkelen gevestigd te 2220 Heist-Goor, Pluisstraat 8 en vertegenwoordigd door Isabel Witters.

“Klant”: consument of afnemer van goederen tegen betaling.

Huidige algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van alle andere, van toepassing op alle bestellingen aan, aanbiedingen van en overeenkomsten tussen Laat Taal ontwikkelen en de klant, tenzij schriftelijk anders bevestigd.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld in het aanbod. Elk aanbod bevat duidelijke informatie omtrent:

  • geldigheidsduur
  • omschrijving en hoeveelheid aangeboden producten
  • prijs incl. BTW
  • leveringstermijn en leveringsvoorwaarden
  • eventuele verzendkosten

De overeenkomst komt slechts tot stand nadat het bedrijf de bestelling heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging van verzending van de goederen naar de klant. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een overeenkomst uitsluitend te aanvaarden onder de voorwaarde dat de verzending gebeurt na vooruitbetaling. De klant wordt hierover schriftelijk ingelicht.

Het plaatsen van een bestelling betekent aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant en impliceert een betalingsverplichting.

Eventuele verzendkosten zijn niet bij de aangegeven prijzen inbegrepen. Bij bevestiging van de bestelling wordt de totaalprijs, inclusief eventuele verzendkosten, medegedeeld. Verzend- en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bevestigd door het bedrijf.

Als plaats van levering geldt het adres van het bedrijf. 

Alle aangegeven leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Overschrijden van aangegeven leveringstermijnen kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Alle prijzen zijn in Euro inclusief BTW en exclusief eventuele verzendingskosten. De prijzen op het tijdstip van bestelling zijn geldig.

Het plaatsen van een bestelling impliceert een betalingsverplichting.

Facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities op een door ons opgegeven bankrekeningnummer, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Bij afhaling door de koper of persoonlijke levering door het bedrijf, zijn de goederen eveneens te betalen op het ogenblik van de bestelling.

In geval van vooruitbetaling zal de overeenkomst door het bedrijf zonder schriftelijke melding verbroken worden bij niet betaling van een bestelling binnen 5 werkdagen, gerekend vanaf de dag van schriftelijke melding van ontvangst door het bedrijf. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling alvorens aan de bedongen vooruitbetaling is voldaan.

De geleverde producten blijven eigendom van het bedrijf tot aan alle schriftelijk gestelde voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst door de klant werd voldaan.

Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen het bedrijf verlaten. Worden de goederen door de klant afgehaald gaat het risico over op de klant op het moment van overhandiging.

De klant hoort de producten in ontvangst te nemen en na te kijken.

Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk gebeuren binnen de 5 kalenderdagen na levering of 7 kalenderdagen na verzending per post. Hierna worden ze niet meer aanvaard.

Ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Bij verzending per post geldt de datum van poststempel. Indien door omstandigheden de verwerking van de ingediende klacht meer tijd vraagt, wordt de klant hierover schriftelijk ingelicht door het bedrijf.

De klant heeft de mogelijkheid gedurende 14 kalenderdagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de datum van betaling van de diensten. Bij verzending per post geldt de datum van poststempel.

Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient hij binnen de gestelde bedenktijd het bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten voor terugbetaling voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen vanaf datum van aankoop terugbetalen.

Het bedrijf kan het recht tot herroeping uitsluiten in volgende gevallen:

  • goederen tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de klant
  • goederen duidelijk persoonlijk van aard
  • goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggenomen
  • aangebroken verpakkingen zoals snacks, voer, …
  • goederen die in slechte staat worden teruggezonden

Het bedrijf garandeert dat de goederen voldoen aan de specificaties vermeld in het aanbod en de overeenkomst.

De garantie vervalt volledig als gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de klant en niet het gevolg zijn van schuld van het bedrijf. Elke verkeerde behandeling of elk gebruik waarvoor de goederen niet bestemd zijn kunnen nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding lastens ons.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen 14 kalenderdagen na de vaststelling ervan schriftelijk gemeld worden. De goederen mogen echter niet verwerkt zijn.

De totale aansprakelijkheid van het bedrijf zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde goederen waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen.

Laat taal ontwikkelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie ons door de klant verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens van de klant worden enkel gebruikt om bestellingen snel en vlot af te werken.

Laat taal ontwikkelen garandeert dat het de gegevens van haar klanten niet aan derden zal verkopen of ter beschikking stellen.

In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.